حسابداری سنجش مسئولیت-بخش سوم

حسابداری سنجش مسئولیت

   مرکز سرمایه گذاری :

 • مديرمركزسرمايه گذاري مسئوليت حسابدهي سود تحصيل شده در بخش مربوط وسرمايه تخصيص يافته به آن را به عهده دارد.   مثال : یک بخش تابعه از یک شرکت سهامی بزرگ
 • مديران این مراکز نه تنها تمام مسئوليت مركز سود را برعهده دارند،بلكه علاوه بر آن حق دارند ميزان فعاليتهاي سازماني را گسترش دهند و يا محدود كنند.
 • مراكزسرمايه گذاري معمولاًدربرگيرنده تعدادي مراكز سود هستند كه آنها تركيبي از مراكزهزينه و درآمد هستند.

 مسئولیت و قابلیت کنترل :

 • مقصود از قابلیت کنترل میزان نفوذ یا تاثیر مدیریت بر هزینه ها،درآمدها یا سایر موارد موردنظر است.
 • مدير ميتواند بر هزينه هاي قابل كنترل اثر بگذارد در حاليكه نمي تواند يك هزينه غيرقابل كنترل راتغيير دهد.
 • در صورت افزايش شديد يك هزينه غيرقابل كنترل نمي توان عملكرد مدير را نامطلوب دانست.
 • دریک سیستم حسابداری سنجش مسئولیت میتوان همه هزینه های غیرقابل کنترل را از گزارش عملکرد یک مدیر حذف یا اینکه این نوع هزینه ها را از هزینه های قابل کنترل تفکیک کرد.

گزارش عملکرد :

آخرین قسمت در حسابداری سنجش مسئولیت تهیه و تنظیم گزارش عملکرد است.

بطور خلاصه تصمیمات مدیران طی یک دوره مالی بصورت کمی تعیین و تاثیر این تصمیمات به وسیله گزارش نشان داده میشود.

به وسیله گزارش مدیران اجرایی سطوح بالای شرکت قادر به ارزیابی کارایی مدیران سطوح پایینتر ،تعیین میزان مسئولیت پذیری افراد،تهیه و تنظیم برنامه های تشویقی فردی و گروهی میگردند.

ویژگی های گزارش عملکرد:

 • باید همسو با عملکرد سازمانی باشند.
 • به موقع تهیه شوند.
 • به آسانی قابل فهم باشند.
 • علاوه بر مبالغ ریالی،حاوی تعداد کمی( واحدها) باشند.
 • ارائه گزارشات به همراه اسناد و مدارک.
 • گزارشات ارقام را به شکل مقایسه ای داده و تجزیه و تحلیل داشته باشد.
 • باید عملکرد یک واحد را باتوجه به تاثیرآن برکل گزارش عملکرد سازمان بررسی نماییم، نه تنها آن واحد خاص را.

Picture5

نتیجه گیری :

حسابداری سنجش مسئولیت بستری برای گسترش فرهنگ مسئولیت پاسخگویی در جامعه است و چنانچه در سطح سازمانها اجرا شود این تفکر را تقویت خواهد نمود که مدیر خود را مسئول عملکرد خود دانسته و در قبال صاحبان حق موظف به پاسخگویی میباشد.

اطلاعات اساسی حاصل از سیستم حسابداری در برنامه ریزی و کنترل از یکسو و همچنین استفاده مبنایی در بررسی آثار برنامه های آتی از سوی دیگر مورد استفاده قرار میگیرند.

با توجه به کنترل ایجاد شده توسط سیستم حسابداری سنجش مسئولیت ودر نتیجه بهبود عملکرد شرکت ،این سیستم میتواند باعث کاهش قیمت تمام شده و افزایش سود شرکت  شود.