حسابداری سنجش مسئولیت-بخش اول

حسابداری سنجش مسئولیت

مقدمه

 • حسابداري مهمترين سيستم اطلاعاتي در هر سازمان است.
 • اين سيستم نه تنها ياريگر مديران عالي در سازمانها براي كسب اطلاعات از دستيابي به اهداف است بلكه ابزاري براي مديران مياني  براي پاسخگويي به مديران عالي است .
 • بسياري از واحدهاي تجاري-توليدي به بخش هاي كوچكتري تقسيم مي شوند و به هريك از بخش ها ،مسئوليتهاي خاصي واگذار مي گردد .
 • هر يك از بخشها متشكل از افرادي است كه درباره وظايف معين يا  امور مديريت مسئوليت دارند .
 • مديريت ارشد واحدهاي تجاري-توليدي بايد ازهماهنگي اهداف مديران اين بخش ها  با هدف هاي كلي واحد انتفاعي اطمينان حاصل كنند .
 • حسابداری سنجش مسئولیت مدیریت را قادر میسازد تا عملکرد بخشها و افراد مربوط را ارزیابی و از هماهنگی هدفها اطمینان حاصل کند.
 • حسابداری سنجش مسئولیت قبل از جنگ جهانی دوم با درک این واقعیت که هزینه ها توسط سیستم کنترل نمیشوند ، بلکه در واقع این افراد هستند که هزینه ها را کنترل میکنند، توسعه یافت.
 • بحث اصلی در حسابداری سنجش مسئولیت این است که مدیران بخش ها باید پاسخگوی هزینه هایی باشند که در کنترل آنهاست.
 • حسابداري سنجش  مسئوليت  يكي از سيستمهاي حسابداري  مديريت است. و وظیفه آن سنجش و ارزيابي عملكرد واحدهاي تابعه ، مديران و سايركاركنان سازمان می باشد.

تعریف حسابداری سنجش مسئولیت

حسابداری سنجش مسئولیت سیستمی است که مسئولیت مالی مدیران را در اجرای وظایف و اختیارات محوله طی گزارشی بصورت دقیق و روشن نمایان میکند.این تعریف شامل سه قسمت اساسی است:

 • مسئولیت
 • اجرا 
 • گزارش

در حسابداری سنجش مسئولیت برنامه های مالی و اداری هر شعبه و نحوه انجام امور هر قسمت مشخص شده و خلاصه اطلاعات مالی هر شعبه در فواصل زمانی معین تهیه میشوند.

این سیستم حسابداری تفاوت بین انجام واقعی فعالیتها یا امور قسمتها را با برنامه های پیش بینی شده مشخص مینماید. درنتیجه مدیران قادر به اتخاذ تصمیمات مناسب جهت تصحیح عملیات خواهند شد.

پيش فرض هاي لازم براي ايجاد يك سيستم حسابداري سنجش مسئوليت

 • مديران بايد درمورد فعاليتهاي انجام شده در حوزه سازماني مربوط به خود احساس مسئوليت كنند.
 • مديران بايد درصدد تامين اهداف (خرد وكلان ) تعيين شده براي آنها و واحد سازماني تحت نظارت خود باشند.
 • مديران بايد در تعيين اهداف سازمان مشاركت داشته باشند اگر چه برخي از اهداف به عنوان ابزار اندازه گيري عملكرد آنان باشد.
 • اهداف بايد با عملكرد كارا واثر بخش دست يافتني باشند.
 • بازخور وگزارش عملكرد به مديران بايد به  به صورت منظم ودر زمانهاي مشخص تهيه گردد.
 • نقشي كه سيستم حسابداري بر اساس مسئوليت در ساختار سازماني خواهند داشت بايد به طور كامل روشن شود.در موسسات كوچك نقش حسابداري سنجش مسئوليت كمتر موثر است ،اما همگام با رشد اين موسسات ،كنترل وارزيابي فعاليتها مشكل تر شده ونياز به استفاده از حسابداري سنجش مسئوليت اهميت پيدا ميكند.