حسابداری سنجش مسئولیت-بخش دوم

حسابداری سنجش مسئولیت

مراحل پیاده سازی

 1. تعریف مراکز مسئولیت: مرکز هزینه – مرکز درآمد – مرکز سود – مرکز سرمایه گذاری
 2. بودجه بندی و پیش بینی هزینه ها و درآمدها در قالب مراکز مسئولیت تعریف شده
 3. تهیه نمودار سازمانی و تعیین اختیارات و قلمرو هر یک از مراکز مسئولیت
 4. مشخص کردن هزینه های قابل کنترل و غیر قابل کنترل
 5. تهیه گزارش عملکرد برای هر مرکز توسط مدیر مسئول آن

مراکز مسئولیت

üهر مدیر بدون توجه به سطح یا طبقه ای از سازمان که درآن قراردارد مسئول یک مرکز مسئولیت می باشد. مرکز مسئولیت یک بخش، قسمت یا یکی از واحدهای فرعی سازمان است که مدیر آن در رابطه با مجموعه خاصی از فعالیت ها باید پاسخگو باشد. هرقدر مدیر در سطح بالاتری قرار گیرد، مرکز مسئولیت گسترده تر خواهد شد و معمولا تعداد زیردستان بیشتر خواهد شد.

ابزار سنجش :  تجریه و تحلیل انحرافات

ابزار سنجش :  شاخص فروش

ابزار سنجش :  شاخص سودآوری

ابزار سنجش :  شاخص ROI

مرکز هزینه :

 • مركز هزينه بخشي از سازمان است كه مدير آن مسئوليت حسابدهي در قبال هزينه هاي انجام شده در آن بخش را به عهده دارد . مثال: بخش رنگ کاری یک کارخانه اتومبیل
 • مديران مراكز هزينه نسبت به تمام يا بيشتر هزينه هاي واحد خود كنترل دارند ليكن اين كنترل شامل درآمدها و سرمایه گذاریها نميشود.
 • عملکرد مدیریت این قسمت، از مقایسه هزینه های واقعی با هزینه های بودجه ای ارزیابی می شود.
 • ابزار متداول در ارزيابي مراكز هزينه،تجزيه و تحليل انحرافات از استانداردها مي باشد.

Picture2

مرکز درآمد :

 • بخشي از سازمان است كه مدير آن ، مسئول درآمد نسبت داده شده به آن بخش باشد .

مثال: بخش فروش یک شرکت تولیدی.

     مرکز سود :

 • مركزسود بخشي ازسازمان است كه مدير آن مسئوليت حسابدهي درقبال سودهاي تحصيل شده آن مركز را به عهده دارد . مثال: يك رستوران متعلق به زنجيره رستورانها
 • مديران مراكز سود مسئوليت حسابدهي درآمدها
 • و هزينه هاي منسوب به بخش مربوط به خود را  عهده دار مي باشند .          سود  =  هزينه  –  درآمد