بالا بردن بهره وری

تمرینی ۱۵دقیقه ای برای بالا بردن بهره وری روزانه

شاید این احساس برای خیلی ها بیگانه باشد اما اغلب کارآفرینان احساس عذاب وجدانی که از وقفه های کوتاه میان کارشان به آنها دست می دهد را به خوبی می شناسند