پرداختن به موضوعات آموزش کوتاه در دسته بندی های کاربردی و مفید، از قبیل حسابداری و قوانین و سایر موضوعات مرتبط با کسب و کارها.