مطالب ویژه کسب و کارها و نرم افزارهای حوزه کسب و کار، معرفی روش ها و متدهای انتخاب نرم افزارهای حوزه کسب و کار