ایجاد مقاله و مطلب در خصوص کسب و کارها و مسائل مرتبط با کسب و کارها، اشتراک گذاری مقالات کاربردی در دسته بندی های گوناگون کسب و کار از قبیل نرم افزارها