مقالات و مطالب کوتاه در حوزه اقتصاد و چگونگی تحلیل های اقتصادی در راستای تصمیم گیری برای کسب و کارها و قرارگیری در روند رشد.